HR Rail reageert op het artikel aangaande het disfunctioneren van de medische opvolging van het spoorwegpersoneel

Donderdag 16 februari 2017 — Naar aanleiding van het artikel verschenen in L’Echo dd. 16.02.2017 ‘Graves dysfonctionnements dans le suivi médical des cheminots’, wenst HR Rail, als juridische werkgever van het spoorwegpersoneel, te reageren teneinde de vage, algemene en flagrant onjuiste beweringen met als doel CPS in diskrediet te brengen, te ontkrachten.

Wat het ontslag van 2 werknemers van CPS betreft, waarvan trouwens slechts 1 om dringende reden, blijft HR Rail vasthouden aan de bestaande praktijk waarbij er niet wordt gecommuniceerd over individuele gevallen.

Wanneer CPS wordt beschuldigd van ‘ernstig disfunctioneren’ door een ontslagen werknemer van CPS, wordt voorbijgegaan aan de verschillende objectieve audits en (wettelijke) erkenningen.

Een wettelijk erkende externe dienst

CPS is erkend als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk bij ministerieel besluit van 19.12.2012, gewijzigd door het ministerieel besluit van 13.06.2013. In toepassing van art. 150 van de wet 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen en de beslissing van de raad van bestuur van HR Rail dd. 20.04.2016 werd CPS erkend als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk binnen HR Rail.

Als externe dienst dient CPS om de vijf jaar een nieuw erkenningsdossier in te dienen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De huidige erkenning loopt tot einde 2017 en een nieuw dossier werd, conform de wetgeving, eind 2016 ingediend.

Audits en controles: garantie op een correcte en objectieve werking

CPS dient tevens een ISO 9001-2008 te bezitten. CPS heeft dit kwaliteitslabel en jaarlijks wordt er een audit uitgevoerd door een extern bureau. De laatste audit werd uitgevoerd in 2016 door het bureau Vinçotte. De volgende audit is voorzien in juni/juli 2017.

CPS is tevens erkend als psycho-medisch centrum door de FOD Mobiliteit en levert de noodzakelijke medische en psychologische attesten. De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) voert jaarlijks audits uit in het kader van de Spoorcodex. Een nieuwe audit is voorzien op 14 maart 2017.

Daarnaast worden er ook diverse interne audits uitgevoerd.

De organisatie, werking en de financiële middelen van CPS worden niet alleen door externe, onafhankelijke instanties opgevolgd maar tevens door het Adviescomité van CPS. In dit comité, dat driemaandelijks samenkomt, zetelen niet alleen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers maar tevens een afgevaardigde van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Concluderend kan worden gesteld dat CPS onderhevig is aan een resem van audits en controles, dewelke onomstotelijk garanderen dat de werking van CPS op een objectieve en correcte wijze plaatsvindt.